Monday, October 20, 2008

The Lord's Prayer

Amay namon, nga yara ka sa mga langit
Pagdayawon ang imo ngalan
Umabot sa amon ang imo ginharian
Matuman ang imo buot
Diri sa duta subong sang sa langit
Hatagan mo kami nian sing kan-on namon
Sa matag-adlaw
Kag ipatawad mo ang mga sala namon
Subong nga ginapatawad namon ang nakasala sa amon
Kag dili mo kami nga ipagpadaug sa mga panulay
Gino-o luwason mo kami sa kalaut
Amen.

No comments: